Πίνακας Παραδοτέων

Μέλος ΕΟ Τίτλος παραδοτέου Σύντομη περιγραφή
Αρμόδιος: Αγροδ/κή Σύμπραξη, Συμμετοχή των: Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Έρευνα αγοράς Θα πραγματοποιηθεί έρευνα αγοράς με σκοπό την καταγραφή των προτιμήσεων των καταναλωτών, τις απαιτήσεις πελατών και των εφοδιαστικών αλυσίδων για την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου ποιότητας.
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Έρευνα προφίλ της περιοχής Η έρευνα για την ανάλυση του προφίλ της περιοχής θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Ανάλυση του μορφολογικού και κλιματικού προφίλ της περιοχής. 2. Αποτύπωση της ελαιοκαλλιέργειας και των σημείων παραγωγής αγουρελαίου. 3.  Εντοπισμός των κατάλληλων σημείων για την εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών και αισθητήρων
ΚΥΠΑΡΙΣΣΑ ΑΝΝΑ Και ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δημοσιότητα Δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδας, έντυπου υλικού και ομάδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λογοτύπου
Αρμόδιος: AGROMET IKE, Συμμετοχή:   Αγροδ/κή Σύμπραξη Σχεδιασμός Δικτύου Αισθητήρων Σχεδιασμός του δικτύου αισθητήρων με σκοπό την καλύτερη κάλυψη της περιοχής. Θα ληφθούν υπόψη το ανάγλυφο, η φυσική βλάστηση, η κάλυψη των καλλιεργούμενων ελαιώνων και οι απαιτήσεις για την καλή βάση συλλογής δεδομένων από τα οποία θα αναπτυχθεί το πρωτόκολλο παραγωγής αγουρέλαιου.
Αρμόδιος: Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, Συμμετοχή: Αγροδ/κή Σύμπραξη Χαρτογράφηση περιοχής  Παραγωγή των χαρτών και απεικόνιση δεδομένων και κριτηρίων σε γεωχωρικούς χάρτες δεδομένων.
Αρμόδιος: Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή,  Συμμετοχή των: AGROMET IKE,  Αγροδ/κή Σύμπραξη Εγκατάσταση Εξοπλισμού   Με γνώμονα των μελετών που έγιναν στην 1η Ε.Ε. και τα αποτελέσματα που θα δοθούν στο Παραδοτέο 2.1 θα ακολουθήσει η εγκατάσταση του εξοπλισμού, η ρύθμιση και η παραμετροποίηση.
AGROMET IKE Εκδήλωση Διοργάνωση Εκδήλωσης – παρουσίαση αποτελεσμάτων 1ης & 2ης Ε.Ε. Στο Εκδήλωση θα παρευρεθούν τουλάχιστον 50 άτομα του κλάδου
AGROMET IKE Newsletter – 1η Αποστολή Αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού φυλλαδίου σε διάφορους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τις δράσεις και την πορεία του έργου.
Αρμόδιος: Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, Συμμετοχή των: Αγροδ/κή Σύμπραξη, ΚΥΠΑΡΙΣΣΑ ΑΝΝΑ Και ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Καταγραφή Μετρήσεων Διαρκής λήψη και καταγραφή μετρήσεων και συλλογή δεδομένων. Λήψη μετρήσεων σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι διαρκής και απρόσκοπτη η επισκόπηση των ανωτέρω παραμέτρων. Θα είναι μία βάση δεδομένων στο cloud που θα περιέχει τις μετρήσεις και θα χρησιμοποιούνται για επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων 
Αρμόδιος: Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, Συμμετοχή των: Αγροδ/κή Σύμπραξη, ΚΥΠΑΡΙΣΣΑ ΑΝΝΑ Και ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, θεματικών χαρτών και χρονοσειρών. Θα γίνει συσχέτιση των μετρήσεων κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και θα γίνεται ανάλυση της συμβολής των επιμέρους περιβαλλοντικών και καλλιεργητικών παραμέτρων στην τελική παραγωγή και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Αγροδ/κή Σύμπραξη Εκδήλωση Διοργάνωση Εκδήλωσης – παρουσίαση αποτελεσμάτων 3ης Ε.Ε.
Αγροδ/κή Σύμπραξη Δημοσιότητα Δημιουργία έντυπου υλικού για την δημοσιότητα του έργο.
Αγροδ/κή Σύμπραξη Newsletter – 2η Αποστολή Αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού φυλλαδίου σε διάφορους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τις δράσεις και την πορεία του έργου.
Αρμόδιος: Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, Συμμετοχή: ΚΥΠΑΡΙΣΣΑ ΑΝΝΑ Και ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Πρωτόκολλο Συγγραφή του πρωτοκόλλου παραγωγής αγουρέλαιου. Προσαρμογή ευφυών συστημάτων στις καλλιεργητικές και μεταποιητικές πρακτικές.
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Έκθεση Αξιολόγησης Έκθεση αξιολόγησης, επιλογή και ενσωμάτωση των διαθέσιμων μοντέλων πρόβλεψης εξέλιξης ασθενειών και εχθρών σύμφωνα με τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες. Επιπλέον θα αξιολογηθεί η απόδοση της ελιάς στις περιοχές καλλιέργειας. Ποσοτικός προσδιορισμός,  αναλύσεις περιεκτικότητας, εκτιμήσεις διακύμανσης προσβολών από εχθρούς και ασθένειες
Αρμόδιος: Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, Συμμετοχή:AGROMET IKE Καταγραφή δεδομένων Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής των συλλεγόμενων δεδομένων και διαχείρισής τους και δημιουργία ενημερώσεων για τους καλλιεργητές. Με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώνονται θα αναπτυχθούν συστήματα on-line ενημέρωσης των καλλιεργητών με πληροφορίες και συνιστώμενες ενέργειες
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Αξιολόγηση θεματικών χαρτών Εισαγωγή της αξιολόγησης σε θεματικούς χάρτες. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες, οι επιμέρους μετρήσεις και όλες οι υπό μελέτη παράμετροι θα παρατίθενται σε θεματικούς χάρτες για την καλύτερη εικόνα και ερμηνεία τους.
ΚΥΠΑΡΙΣΣΑ ΑΝΝΑ Και ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Αναφορά παράθεσης στοιχείων Παράθεση στοιχείων και δεδομένων σχετικά με τα ακριβή σημεία καλλιέργειας της ελιάς και τα πιθανά σημεία επέκτασης της.
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Εκδήλωση Διοργάνωση Εκδήλωσης – παρουσίαση αποτελεσμάτων 4ης Ε.Ε.
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Δημοσιότητα Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Newsletter – 3η Αποστολή Αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού φυλλαδίου φυλλαδίου σε διάφορους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τις δράσεις και την πορεία του έργου. Επίσης θα αναρτηθεί σχετικό υλικό και στο κανάλι του Γραφείου Στρατηγικών Προγραμμάτων της αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (>900 συνδρομητές)
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Μελέτη εφαρμογής εξοπλισμού Πρόκειται να παρουσιαστεί μια μελέτη για την επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας και των πλεονεκτημάτων της χρήσης υψηλής τεχνολογίας στην γεωργική παραγωγή καθώς και για την εξοικείωση με τον εξοπλισμό, χρήση των μοντέλων πρόβλεψης και προσαρμογή των οδηγιών καλλιέργειας
Αγροδ/κή Σύμπραξη Μεταφορά τεχνογνωσίας Ο Φορέας θα προετοιμάσει το υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση των παραγωγών. Επιπλέον με βάση των ερευνητικών αποτελεσμάτων θα βγουν οι καλές πρακτικές του πιλοτικού έργου
Αρμόδιος: ΚΥΠΑΡΙΣΣΑ ΑΝΝΑ Και ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Συμμετοχή: AGROMET IKE Εκδήλωση – Εκπαίδευση Διοργάνωση Εκδήλωση για την εκπαίδευση παραγωγών στα εξής:  Α) Πρωτόκολλο παραγωγής με ευφυή συστήματα, Β) Επικοινωνία των αποτελεσμάτων και των ενημερώσεων στους καλλιεργητές ελιάς, Γ) Διασύνδεση των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Επίβλεψη παραγωγών Επίβλεψη της ενσωμάτωσης των πρακτικών γεωργίας ακριβείας και τεχνολογική υποστήριξη των παραγωγών ελιάς
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Δημοσιότητα σε σχετικά, κλαδικά περιοδικά Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων σε σχετικά, κλαδικά περιοδικά
ΚΥΠΑΡΙΣΣΑ ΑΝΝΑ Και ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Newsletter – 4η Αποστολή Αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού φυλλαδίου σε διάφορους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τις δράσεις και την πορεία του έργου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο